Betingelser for kjøp

Salgsbetingelser

 1. Med mindre annet skriftlig avtales gjelder nedenstående leverings-, og betalingsbetingelser, samt betingelser knyttet til reklamasjon, retur og kreditering. Ved bestilling erklærer kunden seg enig i betingelsene.
 2. Det tas forbehold om endring av tekniske spesifikasjoner og utførelse uten forutgående varsel.
 3. På forlangende fra Beslagteknikk AS må kjøper kunne stille garanti for riktig betaling, eventuelt forskuddsbetale leveransen før varen leveres/settes i produksjon. ( spesialbestilte varer)
 4. Alle bestillinger og avtaler, bekreftede og ubekreftede, faktureres til de på bestillingsdagens gjeldende priser og betingelser.
 5. Beslagteknikk AS har salgspant i leverte varer (Pantelovens §3-14, 3-22) inntil varene er betalt, i den utstrekning salgspant er gyldig etter gjeldende rett.

Leveringsbetingelser

 1. Ordinær transport: F.O.B Drammen
 2. Ekspressforsendelse: Etter avtale med kunden.Ved ekspressforsendelse skal frakttillegg avtales særskilt.

Reklamasjoner ved transportskader

Kunden har ansvar for å kontrollere varen ved mottak og plikt til straks å anmelde overfor transportør og Beslagteknikk AS der skade eller manko kan påvises. Fraktbrev fra transportør skal annmerkes og signeres av sjåfør og mottaker.

Skjer reklamasjonen etter at godset er mottatt, påhviler det den som reklamerer å bevise at skaden eller mankoen er oppstått før godset ble mottatt. Hvis dette ikke kan bevises, skal godset anses å ha blitt levert i fullgod stand. Mangler ved forsendelse må meddeles til Beslagteknikk AS uten ugrunnet opphold og senest innen 3 dager etter varemottak.

Faktura- eller ordre-/pakkseddelnummer må alltid oppgis.

Tekniske reklamasjoner

Reklamasjoner må fremsettes samme dag som feil er oppdaget. Akseptering av reklamasjon vil ellers ikke påregnes.Spesialprodukter, samt ikke lagerførte produkter krediteres ikke.

Betalingsbetingelser

Med mindre annet skriftlig avtales, er betalingsbetingelser netto pr. 30 dager fra fakturadato. Etter forfall belastes rente i henhold til den gjeldende morarente. Fakturaen dateres den dag varen sendes fra vårt lager.

Betalingsbetingelser

 1. Alle priser forstås netto i norske kroner, eksklusiv mva. og eventuelt miljøgebyr.
 2. Prisene er basert på valutakurs og verkspriser gjeldende ved utstedelse av prislister/tilbud. Vi tar forbehold om at valutakurs og verksprisendringer vil kunne endre våre priser.

Retur og kreditering

 1. Vare tas ikke i retur uten avtale. Egen returavtale inkl. informasjon om faktura- eller ordre-/pakkseddelnummer må følge varene. Varer som ikke sendes i henhold til returavtale eller uten avtale vil ikke bli kreditert.
 2. Tidsfrist for retur er innen 6 måneder fra fakturadato.
 3. Retur må skje i original og uskadet emballasje.
 4. Returforsendelser skjer på kundens regning og risiko.
 5. Spesialprodukter, samt ikke lagerførte produkter krediteres ikke.
 6. Ved feilleveranser som skyldes Beslagteknikk AS dekkes returkostnader dersom Beslagteknikk AS sine transportører benyttes. Mangler/feil ved forsendelse må meddeles til Beslagteknikk AS uten ugrunnet opphold og senest innen 3 dager etter varemottak.
 7. Returgebyr på 15% beregnes dersom varen er feilfri og ønskes returnert etter kundes eget ønske/feilbestilling.

Forhold til annen lovgivning

Kjøpsloven og annen lovgivning får anvendelse som tillegg til denne avtale i den grad denne avtale ikke inneholder avvikende bestemmelser.

Produkter underlagt miljøgebyr

Alle priser er eks. miljøgebyr. Miljøgebyr blir belastet etter til enhver tid gjeldende satser fra Renas. Innføring av miljøgebyret er i henhold til Forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter fastsatt av Miljøverndepartementet 16.3.1998.

Beslagteknikk AS tar forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer i tekniske spesifikasjoner på vår hjemmeside og i våre kataloger.